4.jpg

Internetowy System Informacji Prawnej Sejmu RP

 1. Kodeks pracy - LINK
 2. NOWA Ustawa o związkach zawodowych - LINK
 3. Ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji - LINK
 4. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - LINK
 5. Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych - LINK
 6. Ustawa o społecznej inspekcji pracy - LINK
 7. Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - LINK
 8. Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników - LINK
 9. Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy - LINK
 10. Ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy - LINK
 11. Ustawa o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego - LINK
 12. Ustawa o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego - LINK
 13. Ustawa o europejskich radach zakładowych - LINK
 14. Ustawa o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej - LINK
 15. Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - LINK
 16. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - LINK


Międzynarodowa Organizacja Pracy

 1. Konstytucja Międzynarodowej Organizacji Pracy - LINK
 2. Konwencje i zalecenia Międzynarodowej Organizacji Pracy - LINK
 3. Deklaracja Filadejfijska - LINK
 4. Deklaracja Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca Podstawowych Zasad i Praw w Pracy oraz Działania Uzupełniające -  LINK
 5. Trójstronna Deklaracja Zasad Dotyczących Przedsiębiorstw Wielonarodowych i Polityki Społecznej - LINK
 6. Deklaracja Międzynarodowej Organizacji Pracy Dotycząca Sprawiedliwości Społecznej na Rzecz Uczciwej Globalizacji - LINK


Akty prawne

 1. 2000-09-15 - Kodeks spółek prawa handlowego - LINK
 2. 2001-01-01 - Ustawa o obligacjach - LINK
 3. 2004-07-02 - Ustawa swobodzie dzialalnosci gospodarczej - LINK
 4. 2005-04-26 - Rozp.w sprawie sposobu finansowania zbywania akcji oraz formy i warunków zapłaty - LINK
 5. 2005-10-07 - Rozp.w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego - LINK
 6. 2006-01-14 - Ustawa o szczególnych uprawnieniach Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w spółkach porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego - LINK
 7. 2006-10-01 - Ustawa rozwiązywaniu sporów zbiorowych - LINK
 8. 2006-11-13 - Rozp. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej - LINK
 9. 2007-12-01 - Rozp.w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji - LINK
 10. 2008-08-05 - Ustawa związkach zawodowych - LINK
 11. 2009-01-01 - Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników - LINK
 12. 2009-03-24 - Rozp. w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej - LINK
 13. 2009-07-10 - Ustawa o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców - LINK
 14. 2009-08-05 - Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do obrotu i spółkach publicznych - LINK
 15. 2009-09-03 - Kodeks Społek Handlowych - LINK
 16. 2009-09-25 - Kodeks cywilny - okrojony - LINK
 17. 2009-10-25 - Kodeks cywilny - LINK
 18. 2009-11-16 - Ustawa prawo upadłościowe i naprawcze - LINK
 19. 2010-01-01 - Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - LINK
 20. 2010-01-01- Ustawa o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy - LINK
 21. 2010-01-01- Ustawa ochrona konkurencji i konsumentów - LINK
 22. 2010-01-07 - Ustawa o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa. - LINK
 23. 2010-02-17 - Rozp.w sprawie analizy przedsiębiorstwa państwowego dokonywanej przed wydaniem - LINK
 24. 2010-02-17 - Rozp.w sprawie analizy spółki, przeprowadzanej przed zaoferowaniem do zbycia akcji - LINK
 25. 2010-03-31 - Ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalnosci gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne - LINK
 26. 2010-04-05 - Ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej - LINK
 27. 2010-04-06 - Rozp. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis - LINK
 28. 2010-04-10 - Ustawa o gospodarce nieruchomościami - LINK
 29. 2010-04-10 - Ustawa o rachunkowości - LINK
 30. 2010-05-12 - Rozp. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa - LINK
 31. 2010-05-19 - Kodeks dobrych praktyk - LINK
 32. 2010-05-19 - Kodeks dobrych praktyk - załącznik - LINK
 33. 2010-06-21 - Ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym - LINK
 34. 2010-07-01 - Ustawa o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi - LINK
 35. 2010-07-03 - Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji - LINK
 36. 2010-07-26 - Kodeks pracy - LINK
 37. 2010-08-14 - Ustawa o funduszach inwestycyjnych - LINK
 38. 2010-08-14 - Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi - LINK
 39. 2010-09-09 - Ustawa o działach administracji rządowej - LINK
 40. 2011-01-10 - Formularz informacji zbiorczych w ramach obowiązku sprawozdania - LINK