4.jpg

 

Ustawa o związkach zawodowych przewiduje szereg przepisów karnych.

W pierwszej kolejności, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych, karze grzywny albo karze ograniczenia wolności podlega ten, kto w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją:

 

 lock

Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy o związkach zawodowych

Ustawa o związkach zawodowych przewiduje szereg przepisów karnych.

W pierwszej kolejności, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych, karze grzywny albo karze ograniczenia wolności podlega ten, kto w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją:

1)        przeszkadza w utworzeniu zgodnie z prawem organizacji związkowej,

2)        utrudnia wykonywanie działalności związkowej prowadzonej zgodnie z przepisami ustawy,

3)        dyskryminuje, wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 3 ust. 1, z powodu przynależności do związku zawodowego, pozostawania poza związkiem zawodowym lub wykonywania funkcji związkowej,

4)        nie dopełnia w terminie obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 261 ust. 1,

5)        nie dopełnia w terminie obowiązku podjęcia negocjacji z zakładowymi organizacjami związkowymi, o którym mowa w art. 261 ust. 3,

6)        nie dopełnia obowiązku pobrania z wynagrodzenia danej osoby składki związkowej w zadeklarowanej przez tę osobę wysokości lub obowiązku niezwłocznego przekazania kwoty pobranych składek związkowych, o których mowa w art. 331, na rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej wskazany przez zakładową organizację związkową,

7)        nie dopełnia obowiązku ponoszenia kosztów, o którym mowa w art. 341 ust. 1, w odpowiedniej proporcji wskazanej w art. 341 ust. 1 z uwzględnieniem art. 341 ust. 4.

Odpowiedzialności karnej w postaci kary grzywny podlega również -zgodnie z art. 35 ust. 21 ustawy o związkach zawodowych -ten, kto w związku z pełnioną funkcją związkową:

1)        wbrew obowiązkowi nie zawiadamia w terminie właściwego sądu o zmianie statutu, o której mowa w art. 16,

2)        niezgodnie z przepisem art. 24 ust. 1, przeznacza dochód z działalności gospodarczej prowadzonej przez związek zawodowy na cele niesłużące realizacji zadań statutowych związku lub dzieli go pomiędzy członków związku,

3)        w celu uzyskania uprawnień zakładowej organizacji związkowej, reprezentatywnej zakładowej organizacji związkowej, międzyzakładowej organizacji związkowej lub reprezentatywnej ponadzakładowej organizacji związkowej w informacji, o której mowa w art. 251 ust. 2 lub 3 lub w art. 341 ust. 2 lub we wniosku, o którym mowa w art. 252 ust. 2, podaje lub na podstawie art. 342 ust. 1 wskazuje liczbę członków organizacji związkowej wyższą niż wynikająca ze stanu faktycznego.