6.jpg

Wspólnym staraniem ZZK i administracji kolejowej na terenach Polski ,,Lubelskiej’’ rozpoczęto masowe szkolenie pracowników kolejowych w celu przygotowania ich do pracy na wyzwalanych terenach Polski w roku 1945 w liczbie blisko 30 tys. osób (...)

  Współpraca i współdziałanie różnych sił i opcji politycznych i związkowych w latach okupacji hitlerowskiej doprowadziły do daleko posuniętej konsolidacji środowiska kolejarskiego (...)

  10 grudnia 2012 r. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa, któremu przewodniczył Andrzej Massel, podsekretarz w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.