4.jpg

  W dniu 20 czerwca 2016 roku odbyło się spotkanie zarządu spółki PKP Intercity ze związkami zawodowymi w ramach sporu zbiorowego na tle płacowym. Strony ustaliły, że pracownikom spółki we wrześniu bieżącego roku zostanie wypłacona jednorazowa premia w wysokości 1000 złotych.

  Rząd przedstawił propozycję zmian do ustawy o związkach zawodowych. Prace nad nowymi rozwiązaniami to bezpośredni skutek wniosku OPZZ do Trybunału Konstytucyjnego odnośnie przeszkód w prowadzeniu działalności związkowej.

 W dniu 1 czerwca br, w Warszawie odbyło się drugie posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa.